Juridische vragen. Je hebt er wellicht een pak. Hieronder geven we je een korte, bondige, uitleg rond de meest populaire topics. Heb je een suggestie? Laat het weten aan redactie@dejuristen.be. Veel leesplezier!

Wat zijn ICT-contracten?

Lees er alles over op de detailpagina.
ICT-contracten zijn contracten die handelen rond ICT-topics: softwareontwikkeling, webontwikkeling, hosting, cloud, enzovoort. ICT-contracten zijn niet te verwarren met digitale contracten. Bij die laatste worden contracten wel via digitale weg gesloten (elektronisch), maar ze handelen niet over ICT-diensten of ICT-kwesties.

En IT-contracten of informaticacontracten?
IT-contracten of informaticacontracten zijn synoniemen van ICT-contracten. Ook hier kunnen ze digitale contracten uitmaken (ze kunnen ook gesloten via elektronische weg), maar dit is niet beslissend. Men moet kijken naar het onderwerp van het IT-contract of informaticacontract, om te kijken of hier gaat om IT-contracten, informaticacontracten of ICT-contracten.

Welke soorten ICT-contracten zijn er? 
Een heleboel. Voor elk onderwerp of kwestie rond ICT bestaat er een uniek contract. Dit is zo het geval voor een webontwikkelingsovereenkomst, die natuurlijk de rechten en verplichtingen regelt tussen webontwikkelaar en zijn klant. Evengoed kan het gaan om een softwarescrow, een cloudcontract, een normaal hostingcontract, een SLA of een consultancycontracten. Je hoort het, er is van alles mogelijk.

Wat zijn de risico’s bij ICT-contracten?
Goeie vraag. Er bestaan wel degelijk een aantal risico’s bij het sluiten van ICT-contracten of IT-contracten. Het beste advies dat we je kunnen geven, is om een realistische kijk op het IT-project te behouden. Foute inschattingen of naïeve verwachtingen leiden onverbiddelijk tot dure discussies. Duur, omdat een ICT-project (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een CRM) een gevoelige investering uitmaakt, zowel in materiaal, middelen als tijd. Dus: zorg voor een correcte scope van het ICT-project.

Wie is aansprakelijk bij IT-contracten?
De ICT-dienstverlener, webontwikkelaar, programmeur, app-ontwikkelaar of internetspecialist draagt een zware verantwoordelijkheid. Hij is het immers, die als expert zal worden aangeduid. Hij is diegene die voor de rechter zal moeten uitleggen waarom die welbepaalde lijn code, of een detail in de website, niet naar behoren werkt. Van de IT-specialist wordt verwacht dat hij ruime informatie voorziet aan zijn klant. Je kan het al raden: de aansprakelijkheid van internetspecialisten is niet van de poes. Je bent dus beter dat je het goed regelt in ICT-contracten.

Wat met intellectuele eigendom bij ICT-contracten?
Intellectuele eigendom is overal aanwezig, ook bij ICT-contracten. Naast het feit dat men bij contractsluiting rekening moet houden met tal van rechten, zoals een ingeschreven merk (merkenrecht), auteurschap op teksten, foto’s, code of documentatie (auteursrecht), een registratie van een technische uitvinding (octrooirecht – ook wel gekend als ‘patent’), is ook de overdracht van intellectuele eigendomsrechten vaak gewenst bij ICT-contracten of IT-contracten. Zo’n overdracht van intellectuele eigendom zorgt ervoor dat de IT-partner of klant alle kanten op kan met het project. Vanzelfsprekend zijn er situaties waarin zo’n volledige of gedeeltelijke overdracht niet gewenst is. Ook dat kan neergeschreven worden het ICT-contract. Let alleszins goed op met intellectuele eigendom in contracten!

 

ICT contracten van lange of korte duur?
Je hebt ICT-contracten in alle vormen en maten, en ook in verschillende duurtijd. Zo zal een overeenkomst voor meerwerk (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een website) al snel ophouden, zodra de prestatie is verricht. Anderzijds zal een SLA-overeenkomst (dit is een belofte naar de klant toe om de systemen paraat te houden en adequaat te herstellen mochten er problemen optreden) wel een overeenkomst van lange duur, gezien ze een echte ‘relatie’ inhoudt tussen de partijen. Lange, of korte duur, zorg ervoor dat je ICT-contract goed geregeld is.

Wat is een escrow? 
Een ‘escrow’ is een document of contract afkomstig uit de softwarewereld. Beeld je eens in dat je software (bijvoorbeeld een duur CRM-project) op maat laat ontwikkelen door een softwarebedrijf. Datzelfde bedrijf gaat opeens failliet twee jaar na het opleveren van de software. Ondertussen hebben zowel jij als je medewerkers echter intensief met het programma gewerkt en zit er een pak data in verwerkt. Wat nu? Wel, als je geen ‘escrow’ hebt gesloten, zal het heel moeilijk zijn om aan de broncode te komen. En dat is precies wat een escrow is: een broncodedepot. Het zorgt ervoor dat je bewijs hebt van je code, én dat de escrow-agent, op afgesproken tijdstippen en gebeurtenissen (bv faillissement) de code vrijgeeft aan de klant. Zekerheid, dus.

Heb ik sowieso een escrow nodig? 
Neen, het is helemaal niet verplicht. Het hangt er vanaf hoe groot je softwareproject is, en vooral als het gaat om ‘maatwerk’. Een escrow vragen bij standaardsoftware heeft geen enkele zin. Enkele voorbeelden: je laat een website ontwikkelen, en de webontwikkelaar werkt met zijn eigen CMS (Content Management System). In zo’n geval waar er geen open-source CMS (waar de broncode vrij beschikbaar is voor iedereen) is, sluit je best een escrow. Ook bij een softwareproject, of gelijk welke applicatie (dit kan ook een mobiele applicatie zijn voor iPhone, Android of een ander mobiel OS), valt het aan te raden om een escrow te bedingen. Als leverancier is dit vanzelfsprekend een grote geruststelling voor je klant.

Wat moet er in een escrowcontract? 
Goede vraag. Naast de obligate vermelding van de partijen, bevat de escrowovereenkomst een gedetailleerde omschrijving van het project (scope), budget en prijsbepaling, gevallen waarin de broncode wordt vrijgegeven (bijvoorbeeld: faillissement, gerechtelijk akkoord, veroordeling, verkoop van het bedrijf, haar activa of overname door vennoten, et cetera) en natuurlijk de broncode zelf. Deze escrow wordt dan vervolgens door de escrow-agent (bijvoorbeeld deJuristen) aan de notaris of overheid aangeboden, om zo vaste datum te verkrijgen. Vervolgens wordt zowel een kluiskopie als een beveiligde online plaats aangemaakt.

Wat zijn de risico’s bij escrowovereenkomsten? 
Naast de hoger besproken (algemene) risico’s van ICT-contracten, zijn er enkele bijzondere risico’s bij escrow’s. Zo kan de broncode al snel verouderd raken, als het escrowdepot niet voldoende actueel wordt gehouden. Software, applicaties of andere code is zelden immers definitief: updates, patches en upgrades maken deel uit van het normale levensritme van elke software. Daarnaast kunnen de gebeurtenissen, zeker wanneer de overeenkomst niet is opgemaakt door een gespecialiseerde jurist te eng, dan wel te breed, worden omschreven. Op die manier krijgt men grote rechtsonzekerheid, omdat ze respectievelijk quasi nooit door de klant kan worden opgevraagd, ofwel juist veel te gemakkelijker (wat dan weer kopzorgen voor de aanbieder impliceert). Goede escrow’s zijn een vak apart.

Wie zijn de partijen bij escrowcontracten? 

Een escrow is normaliter een driehoeksrelatie: de software-ontwikkelaar (of app-ontwikkelaar, webontwikkelaar, internetspecialist, …) langs de ene kant, en de klant langs de andere kant. Natuurlijk vereist een escrow een objectieve ‘escrow-agent’: de derde partij, die waakt over ieders belangen. Zowel die van de klant: aan de broncode raken wanneer dat echt nodig is, als die van de leverancier: ervoor waken dat de broncode niet te snel uit handen wordt gegeven, én zorgen voor een bewijs van de code (die ook het auteurschap bewijst).

Mijn softwareontwikkelaar of webontwikkelaar gaat failliet, wat nu? 
Heb je een escrowovereenkomst, opgesteld door een gespecialiseerde jurist? Dan is er weinig aan de hand. Zo’n overeenkomst regelt immers dat je bij faillissement of gerechtelijk akkoord je softwarecode of CMS zonder probleem in handen krijgt via een derde (escrow-agent). Heb je helemaal geen overeenkomst gesloten, dan is het iets pijnlijker. Je softwarecode is nu in het faillisementsvermogen terechtgekomen. Je zal een aanvraag moeten indienen bij de curator. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Moet ik bij de notaris of overheid voor mijn escrowovereenkomst? 
Hoewel dat niet per se vereist is, raden we je het wel ten stelligste aan. Het levert je immers een ‘vaste datum’ op, wat niets meer of minder is dan onschatbaar bewijs dat op dat welbepaald moment, die welbepaalde softwarecode werd aangeboden voor escrow. Zo krijgt de escrowovereenkomst een leuke bonus: je draagt niet alleen zorg voor je eigen belangen (of je nu klant, of leverancier bent), maar je krijgt als ICT-dienstverlener evengoed een bewijs van je auteurschap in handen, mét vaste datum. Dat is iets wat geen enkel advocatenkantoor of juridisch bureau je kan bieden (wel de opmaak van de akten). Het spreekt voor zich dat de optie van de overheid een pak goedkoper is, dan de notaris.

 

Wat is een cloud-contract?
De ‘cloud’ is een erg ruim begrip, waar er al buitensporig veel (juridisch) inkt over gevloeid is. ‘Cloud’ komt er kort op neer dat je data en toepassingen gaat draaien, los van je eigen lokale omgeving (dus op serverniveau). Een cloudcontract regelt dan ook heel eenvoudig de rechten en verplichtingen van partijen, de privacyrisico’s en -aandachtspunten, de beveiligingswaarborgen, prijszetting, enzoverder. Het probleem stelt zich dat ‘cloud’ een modewoord is, en ingezet wordt voor allerlei doeleinden. Het definiëren van de juridische scope kan daarom per project geheel verschillend zijn.

Wat is een webontwikkelingsovereenkomst? 
Een webontwikkelingsovereenkomst of webcontract regelt alle verplichtingen tussen enerzijds de webontwikkeling (of het webbureau) en haar klant. Hoewel elke website anders is, en daarmee ook haar projectscope, verwachtingen en eisen, kan je de volgende elementen meestal terugvinden in een webontwikkelingsovereenkomst: de partijen, de scope van het project (meestal verwijst men hier naar een gedetailleerde offerte), de opleverfases en details ervan (testfases, feedbackfase), de prijszetting en budgetbepaling van de website, de al dan niet geheel of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten, de verklaring dat een website geen product is, maar een inspanningsverbintenis, en uiteraard de obligate verwijzingen naar een toepasselijk rechtstelsel en keuze van rechtbank.

Wat is een hostingovereenkomst?
Een hostingovereenkomst of hosting contract is een vaak klassieke overeenkomst, die de rechten en verplichtingen tussen partijen (ICT-dienstverlener en de kant) regelt. Hierbij wordt gekeken naar welke hostingoplossing of -formule het best aansluit bij de specifieke noden van de klant, hoe men omgaat met beveiligingsrisico’s, pogingen tot hacking, datadiefstal en/of identiteitsdiefstal. Ook wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de hostingleverancier bij dergelijke incidenten, en welke waarborgen rond uptime (‘uptime’ is de tijd die website online is, ‘downtime’ is de tijd hetwelk de website offline is door technische storingen of defecten).

Wat is een SLA overeenkomst?
Een SLA (of Service-Level-Agreement) regelt de rechten en plichten van een ICT-leverancier tegenover zijn klant. Veel SLA’s zijn te eenzijdig en te streng opgesteld, waardoor de IT-leverancier (gewoonlijk een softwareontwikkelaar of hardwarefabrikant) te veel verplichtingen op zich neemt. Niet-naleving van deze verplichtingen leidt vaak tot onredelijke strafsancties (in de vorm van vergoedingen). Evenwichtige SLA’s hebben uiteraard wel voordelen: zo garandeert de IT-dienstverlener een goede (continue) werking van zijn producten aan de klant. Die laatste gaat akkoord met een evenwichtige sanctionering (beter: incentive), zodat beide partijen kunnen vertrouwen op een gezonde, stabiele, handelsrelatie.

 

Wat is een consultancyovereenkomst?
Belangrijk bij consultancycontracten is het uitsluiten van elke schijnzelfstandigheid. Vooral bij langdurige opdrachten in de IT-sfeer komt dit nog weleens voor. Een goede consultancyovereenkomst omschrijft de aard van de opdracht en haar duur, de onafhankelijkheid van de (IT) consultant, de concurrentieverhouding en de kosten van de overeenkomst. Vanzelfsprekend komt er bij consultancycontracten nog veel meer bij kijken.

Wat is een CMS, en welke rechten heb ik? 
Een CMS (of content-management-system) is een back-end systeem waarbij de gebruiker zelf zijn website of webshop kan aanpassen. Een CMS kan ofwel open-source zijn (zoals Drupal, WordPress, Magento, en anderen) ofwel door de webontwikkelaar zelf zijn ontwikkeld. In dat laatste geval rusten de rechten van het CMS in haar geheel bij de webontwikkelaar. Ook als u een overeenkomst sloot voor de opmaak van uw website of webshop, waarbij de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten werd bedongen, zullen de rechten op een CMS niet overgaan. Immers, indien de intellectuele eigendom op een CMS zou overgaan, zou het voor de webontwikkelaar niet langer mogelijk zijn nog websites op dit systeem te baseren, voor andere klanten.

 

Wat zijn algemene voorwaarden? 
Algemene voorwaarden zijn juridische bepalingen die de rechten en plichten van de webwinkelier tegenover zijn klanten regelt. Algemene voorwaarden zijn onontbeerlijk voor elke webshop en website, en verplicht. Zij regelen vaak een varia aan zaken: wie is de eigenaar van de website of webshop, welke factuurvoorwaarden zijn van toepassing, hoe er geïnformeerd wordt over de kenmerken van een product of dienst, hoe de betaling verloopt en via welke betaalmogelijkheden, wie de transportpartner is en wat er gebeurt bij een verloren of gestolen pakket (ingeval van e-commerce), wat met identiteitsdiefstal et cetera. Voor websites, en zeker bij e-commerce, is het juridische luik dus allerminst te onderschatten.

Zijn algemene voorwaarden verplicht voor een webwinkel? 
Zeker en vast. De FOD Economie controleert sinds een tweetal jaar op regelmatige basis webshops, webwinkels en websites. Zij controleert op de informatieverplichtingen (wie zit er achter de webshop of website?), het herroepingsrecht of verzakingsrecht (hoeveel dagen heeft de consument om zijn pakket terug te sturen, en wat is de procedure?) en het verbod op het vooraf aanvinken van opties. Sowieso moet je ook aanduiden hoe je omgaat met de privacy van je bezoekers (dit doe je best in een aparte privacy statement of privacyverklaring op je webshop of website). Een goede juridische omkadering voor je webshop of website is alleszins geen overbodige luxe.

 

Laat ik mijn algemene voorwaarden op maat opstellen?
Je hebt de keuze: ofwel kopieer je de voorwaarden van een concurrerende website of webwinkel, ofwel laat je ze op maat maken door een jurist die naar je verhaal luistert, en de juridische documenten op jouw situatie opmaakt. In het eerste geval loop je het risico dat jouw concurrent de voorwaarden ook gekopieerd heeft (en welke bron heeft hij gebruikt?), bega je sowieso een overtreding naar het auteursrecht (je mag niks zomaar kopiëren zonder toestemming), maar, bovenal, loop je het risico op een ernstig omzetverlies. Immers, wanneer je het herroepingsrecht goed regelt (lees, op maat van je webshop of webwinkel) dan kan je dit recht voor de consument veelal uitsluiten (mits correcte juridische motivatie). Zo’n bepaling levert je een aardige omzet op, in vergelijking wanneer je de producten telkens moet terugnemen. Aan jou de keuze.

Wat is het herroepingsrecht?
Het herroepingsrecht, of verzakingsrecht, is het recht (of termijn) dat de consument heeft om zijn producten terug te sturen. De Europese (en dus ook de nationale) wetgeving voorziet in een verplichte naleving van de webwinkelier of webshopeigenaar. De consument heeft dus in België 14 kalenderdagen om zijn product of goed terug te sturen, in originele en onbeschadigde staat. Europa verplicht een termijn van 7 dagen, België gaat hierin dus een stuk verder. Veel discussie is er rond wat een consument precies mag doen met het product, alvorens het terug te sturen. Vast staat dat een echt gebruik niet de bedoeling is van de wetgever, enkel het inspecteren van het product. Een goede afbakening en definiëring van het herroepingsrecht kan de webwinkelier alleszins een pak verlies besparen.

Wat wordt er geregeld in de algemene voorwaarden? 
Met algemene voorwaarden (voor webshops, webwinkels of websites) kan je zover gaan als je wil. Basiszaken die gewoonlijk geregeld worden zijn de identiteit van de verkoper, de toepasselijkheid van andere voorwaarden, de contractsluiting via internet (hoe dit geregeld wordt), de prijszetting (vermelding van taksen), intellectuele eigendom, aansprakelijkheid bij verlies of diefstal, enzovoort. Algemene voorwaarden, samen met een privacyverklaring, disclaimer en cookieverklaring zijn een onontbeerlijke juridische tool online. Draag er zorg voor.

Wie is aansprakelijk bij datadiefstal? 
Goede vraag. De privacywet onderscheidt twee actoren: de verantwoordelijke voor de verwerking, en de feitelijke verwerker. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het ‘doel en de middelen’ bepaalt, zijnde de opdrachtgever (denk aan een webwinkelier). De feitelijke verwerker is de technische actor die de transmissie van data verzorgt. De aansprakelijkheid zal afhangen van de concrete situatie: ligt de fout aan de verantwoordelijke, dan wel aan de feitelijke verwerker? Is het een gevolg van een fout van de verantwoordelijke (bijvoorbeeld een e-maildatabase die onrechtmatig werd verkregen), of is de fout een gevolg van een oud, niet toepasselijk, informaticasysteem? In dat laatste geval zal de feitelijke verwerker aansprakelijk zijn, gezien hij geacht wordt over de nodige expertise te beschikken.

 

Moet ik mijn betalingsprovider vermelden?
Zeker en vast: de identiteit van uw betalingsprovider is erg belangrijk voor de consument. Er zijn enkele bekende providers zoals Ogonoe, Docdata, Icepay en anderen op de markt. De betalingsprovider draagt zorg voor een beveiligde omgeving waarbinnen je bezoeker (en consument) de aankoop kan afsluiten. Zij dragen dus ook de verantwoordelijkheid op dat vlak, je betaalt immers voor hun dienstverlening (en hun platform). Je kan je betalingsprovider (en zijn aansprakelijkheid) uitgebreid vermelden in je algemene voorwaarden. Vergeet zeker niet een adres toe te voegen, samen met een algemeen e-mailadres.

Moet ik mijn transportpartner vermelden?
Zeker en vast: je transportpartner is een belangrijke speler bij je e-commerce: hij zorgt dat de pakketjes op het juiste adres geleverd worden. Soms gaat er ook weleens wat mis, en dan is de vraag bij wie de aansprakelijkheid ligt. Je doet er goed aan in je voorwaarden een procedure uit te leggen die gevolgd wordt wanneer een pakket verloren of gestolen is (onderzoek bij de transporteur, controlerapport, et cetera). Sowieso draag je als webwinkelier of webshopeigenaar de eindverantwoordelijkheid voor gestolen of verloren goederen (e-commerce). Je doet er natuurlijk goed aan je hiertegen te verzekeren.

Op welke zaken controleert de overheid? 
De overheid, of liever de FOD Economie, controleert de laatste jaren op grote schaal webwinkels en webshop. Ze controleert (onder andere) op de algemene informatieverplichtingen (wordt de identiteit van de webwinkelier voldoende uitgelegd?), op de correcte naleving van het verzakingsrecht of herroepingsrecht, en op het verbod van het vooraf aanvinken van opties (zoals het inschrijven van een nieuwsbrief, of het automatisch akkoord gaan met extra transactiekosten).

Zijn er boetes als ik geen algemene voorwaarden heb? 
Je kan inderdaad boetes krijgen wanneer je de e-commerce wetgeving niet voldoende naleeft. Gewoonlijk geeft de FOD Economie (of een andere controlerende overheidsinstantie) eerst een waarschuwing aan de webwinkelier, alvorens tot dagvaarding of andere boete over te gaan. Zorg echter vooral dat het niet zover komt, je wil immers niet in het vizier van de overheidsinstanties terecht komen. Naleving van de e-commerce wetgeving hoeft overigens geen zware opgave te zijn: met een paar juristen, die luisteren naar je specifieke casus en situatie heb je zo de voorwaarden op maat (en voorkom je zo eventuele reputatieschade en boetes).

Zijn er ook verkoopsvoorwaarden voor webshops? 
Natuurlijk. Je kan die verkoopsvoorwaarden integreren in je algemene voorwaarden, of werken met een apart document. Verkoopsvoorwaarden regelen vaak erg algemene zaken: termijn van betaling, intellectuele eigendom, schade en aansprakelijkheid enzovoort. Als webwinkelier of website-eigenaar is het eenvoudigst deze voorwaarden ook te verwerken in de algemene (online) voorwaarden.

Kan ik gratis algemene voorwaarden opzoeken?
Gratis voorwaarden zijn, tenminste als je even goed zoekt, wel terug te vinden. Het grote probleem met deze standaardteksten is dat je vaak niet weet wie ze heeft opgesteld. Was het wel een jurist, laat staan een gespecialiseerde jurist? Ook voorwaarden van belangenverenigingen zijn niet afgestemd op de specifieke situatie van je webshop, webwinkel of website. Als je budget het even toelaat, kies je daarom best voor gepersonaliseerde voorwaarden, op jouw maat en volgens jouw specifieke wensen. Zo voorkom je later problemen, maak je meer winst door een specifieke (op jouw maat) interpretatie van het herroepingsrecht en zorg je voor een prima investering.

Kan ik gratis advies verkrijgen voor webshops?
Momenteel is het bij ons niet mogelijk om ‘gratis’ advies te verkrijgen. Natuurlijk kunnen bestaande klanten voor kleine of bondige vragen steeds beroep op ons doen, zonder grote meerkost. Maar geen nood, onze tarieven vallen goed mee hoor. Kijk maar eens op onze dienstenpagina “Ik start een webshop“, tabblad ‘Prijzen’.

Hoeveel dagen heeft een consument om te verzaken? 
De consument heeft 14 kalenderdagen om een product terug te sturen. Grote discussie bestaat rond wat een consument nu precies mag doen met het product: dient het verzakingsrecht enkel ter inspectie van de goederen, of mag hij het ook (grondig) gebruiken? De meerderheidsopinie legt uit dat je het herroepingsrecht moet zien als een inspectietermijn, niet als een ‘vrijblijvende’ termijn van gebruik. Zie je gebruikssporen bij teruggestuurde goederen, vraag dan zeker vergoeding voor de waardevermindering.

Kan ik het verzakingsrecht uitsluiten? 
Ja hoor. Afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent, kan je het herroepingsrecht uitsluiten in de volgende gevallen: maatwerk (goederen die op maat van de consument werden vervaardigd), audiovisuele media waarvan de zegel werd doorbroken, bederfbare goederen (etenswaren, drinkwaren), on-demand diensten, et cetera. Benieuwd of je situatie of sector ertussen zit? En, met andere woorden, hoe je een pak geld kan besparen?

Moet ik alle producten op stock hebben? 
Neen. De maximale leveringstermijn die in de wet is vastgelegd is 30 kalenderdagen, maar je kan dit eenvoudig in je voorwaarden (of in persoonlijk contact met je koper) verlengen. Zeker voor maatwerk en erg dure producten is het niet realistisch om alles op stock te hebben. Maar, onthoud ‘recht versus marketing’: hoe sneller je consument het product heeft, des te beter. 30 dagen leveringstermijn is geen goede basis als je je webshop wil laten uitgroeien tot een succes.

Wat is een privacy statement? 
Een privacy statement of ‘privacyverklaring’ is een document of webpagina dat je op je website of webshop plaatst, waarbij je aangeeft wat je doet welke gegevens je verwerkt, wat je ermee doet, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking, en wie de feitelijke verwerker, hoe je bezoeker of koper zijn gegevens kan wijzigen enzoverder. Een privacyverklaring is essentieel, wil je het vertrouwen van je bezoekers krijgen, én vertrouwen. Een privacyverklaring is bovendien bij wet verplicht, gezien de privacywet bepaalde inlichtingen verplicht stelt.

Is een privacyverklaring verplicht voor een webwinkel? 
Zeker. De Privacywet stelt het meedelen van enkele gegevens (zoals de identiteit van de verwerker, welke persoonsgegevens er verwerkt worden, hoelang de verwerking duurt en voor welk legitiem doel, enzoverder) verplicht. Je moet dus als webshop, webwinkel of gewone website beschikken over een privacy verklaring. Onthoud: een simpel contactformulier is ook een verwerking van persoonsgegevens!

Wat regel ik in de privacy statement? 
Goeie vraag. In een privacy statement of privacyverklaring moet je een aantal zaken opnemen: de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking (die bepaald het doel en de middelen), de identiteit van de feitelijke verwerker (dit is de technische tussenpersoon, die de verwerking voor jou regelt en online bewaart), de duurtijd van de verwerking (hoelang je de gegevens opslaat), het doel van de verwerking (gebruik je de gegevens enkel voor een goede technische werking van je website? Of ook voor marketingdoeleinden?), enzoverder. Een pak informatie dus, die bovendien verplicht is door de Privacywet!

Mag ik identiteitsgegevens doorverkopen van mijn website? 
Ja en neen. Je moet dit sowieso verplicht aangeven in je algemene voorwaarden en privacyverklaring. Bovendien is het raadzaam niet zomaar een database van e-mailadressen te verkopen, maar enkel de ‘toegang ertoe’. Simpel gezegd: verkoop niet zomaar je database, maar laat bedrijven toe om promotionele mails te versturen vanaf jouw account. Let wel: je doet er goed toe gewoon de HTML e-mail op te vragen, en zelf voor de verzending zorg te dragen.

Hoe ga ik om met de privacy van mijn bezoekers? 
Privacy is anno 2013 erg belangrijk. Consumenten raken steeds beter vertrouwd met het internet, zijn bereid om veel gegevens na te laten, maar eisen evengoed een partner of leverancier die ze kunnen vertrouwen. Je webshop of webwinkel moet duidelijk aangegeven (dit is overigens ook een belangrijke commerciële boodschap) welke mate van bescherming je bezoekers mogen verwachten. Hoe wil je omgaan met de persoonsgegevens van je bezoekers? Stel je zelf de vraag: in hoeverre ben je bereid je gegevens achter te laten bij een webshop die je niet kent?

Welke privacyrechten hebben bezoekers van websites of webshops? 
Een pak. De belangrijkste staan opgesomd in de Privacywet, een Belgische wet die privacybescherming erg ruim opneemt. Zo valt elke verwerking van persoonsgegevens onder die bewuste wet. Je bezoekers moeten uitgebreid geïnformeerd worden (zie ook de andere vragen hierboven), moeten hun gegevens ten allen tijde kunnen inzien en aanpassen of corrigeren, enzoverder.

Wat is een cookieverklaring?
Een cookieverklaring is verplicht sinds 1 oktober 2012, en regelt het gebruik van ‘cookies’ op een webshop, webwinkel of website. Zo’n cookie is een klein tekstbestand dat de gedragingen van bezoekers bijhoudt. Je hebt enkele soorten cookies: de zuiver functionele cookies (bijvoorbeeld het instellen van een taalkeuze, het onthouden van een aankopen in een winkelwagentje), maar ook cookies die je verkoopsgedrag gaan analyseren en bijhouden. Voor die laatste cookiesoort moet je toestemming van je bezoekers vragen. Hoe, dat leer je hier.

Is een een cookieverklaring verplicht?
Zeker. De Belgische omzetting van de Europese richtlijn (Telecommunicatiewet) verplicht het informeren door websitehouders en webwinkeliers. Bezoekers moeten adequaat op de hoogte gesteld worden van het gebruik van cookies, en hoe ze die cookies kunnen tegenhouden. In Nederland moet zo’n toestemming expliciet gebeuren (via een pop-up of banner), in België zou een cookieverklaring moeten volstaan.

Wat moet er in zo’n cookieverklaring staan?
Een cookieverklaring is een eenvormig document: het moet duidelijk en transparant geschreven staan. Zo kan je een korte inleiding geven van het ‘waarom’ (vele mensen weten niet waarvoor cookies dienen, of kennen de term niet), kan je aangeven welke cookies je precies gebruikt (naam, duur en doel), hoe je bezoekers hun browser kunnen instellen om cookies te vermijden of welke mechanisme op je webshop ze kunnen gebruiken om cookies uit te schakelen.

Mag ik cookies gebruiken op mijn website?
Zeker en vast. Voor bepaalde soorten moet je wel toestemming vragen. Een website of webshop zonder cookies goed laten functioneren is vaak een moeilijke taak. De nieuwe (Europese) wetgeving wil het gebruik van cookies dan ook niet uitsluiten, alleen moet er voor sommige cookies (lees: diegenen die je bezoek volgen en analyseren) toestemming gevraagd worden (expliciet of impliciet).

Welke cookies mag ik gebruiken op mijn webshop?
Functionele cookies mag je sowieso gebruiken. Onder functionele cookies begrijpen we cookies die je webshop of website nodig heeft om het goed verloop van een bezoek te garanderen. Een taalkeuze aan het begin van je shop (onthouden van optie), of het bijhouden van item in het winkelkarretje zijn essentiële zaken, wil de website naar behoren werken. Analytische cookies, of cookies die aanbevelingen doen op basis van aankoopgedrag, zijn dat helaas niet. Je mag deze nog altijd gebruiken, maar je moet dan wel over toestemming beschikken.

Moet ik toestemming vragen aan mijn koper voor cookies?
Of je toestemming moet vragen aan je bezoeker of koper hangt af van het soort cookie. Voor functionele cookies hoef je geen toestemming te vragen. Zuiver functionele cookies moet je interpreteren als cookies die onmisbaar zijn voor de goede werking van je website of webshop, bijvoorbeeld een taalkeuze (en het herinneren ervan), het uitchecken via de winkelwagen van je webshop, et cetera. Elke cookie die niet puur functioneel is, is onderworpen aan de toestemmmingsvereiste. De grote vraag is natuurlijk op welke manier je de toestemming moet invullen: expliciet of impliciet?

Moet ik een pop-up plaatsen als ik cookies gebruik?
Zoals we al zeiden bestaan er verschillende soorten cookies: functionele en niet-functionele cookies. Voor zuiver functionele cookies hoef je geen toestemming (en bijgevolg ook geen pop-up, lightbox of banner te plaatsen). Voor niet-functionele cookies moet je weldegelijk toestemming vragen aan je bezoeker of koper. Dat kan je inderdaad doen via een pop-up, al is er hier een groot risico voor conversieverlies. Bezoekers worden immers afgeschrikt door een grote en storende pop-up. Beter is een lightbox of banner (onderaan of bovenaan de pagina) te implementeren. Op die manier kan je om toestemming vragen, zonder je bezoeker af te schrikken.

Wat is een disclaimer op een webshop?
Een disclaimer is een kort juridisch stukje tekst, waarbij de webshopeigenaar of webwinkelier aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor fouten op de website of webshop. Het is meestal een standaardtekst, waarbij wordt aangegeven dat de webwinkelier zijn ‘uiterste best doet’ om de gegevens, prijzen, producten en bijhorende informatie correct en zo actueel mogelijk te houden (dit is een inspanningsverbintenis). Verwar het niet met een disclaimer onderaan een e-mail, die eigenlijk geen waarde heeft. Sowieso rijzen ook vragen rond de geldigheid en reikwijdte van een online disclaimer, gezien de bezoeker zijn akkoord niet heeft uitgedrukt. Bovendien mag je weldegelijk van de webshop correcte informatie verwachten.

Wat is een proclameer op een website?
Een ‘proclaimer’ is een ander woord voor disclaimer. Het is vooral een marketingterm, waarbij wordt aangegeven dat de webshop of website zich weldegelijk aansprakelijk stelt voor fouten op de webshop of website (dit is dus een resultaatsverbintenis). Zoiets houdt natuurlijk een risico in: de website eigenaar verklaart uitdrukkelijk dat de informatie op zijn website correct en actueel is, op risico van aansprakelijkheid. Al bij al een leuk marketingconcept, vanuit juridisch oogpunt zijn er wel enkele bedenkingen.

Is een disclaimer verplicht?
In tegenstelling tot algemeen aangenomen is een disclaimer niet verplicht. Wat wél verplicht is, is een correcte privacy statement (of privacyverklaring) waarbij je als website eigenaar aangeeft welk soort (identiteits)gegevens je verzamelt, op welke manier de inzameling gebeurt (elektronisch, via contactformulier, via aankoopformulier, …), hoelang de gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden de verwerking dient. Dit is verplicht gezien de Privacywet duidelijke voorwaarden oplegt aan diegene die de opdracht geeft (de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’) en aan diegene die de technische uitvoering doet (de ‘feitelijke verwerker’).

E-mail disclaimer: wat is de waarde?
Niet veel. Zo’n e-mail disclaimer bevat gewoonlijk enkele elementen: zo mag je de e-mail niet openen, lezen, of anderszins bewerken als die niet aan jou gericht is, moet je de e-mail verwittigen, moet je de verzender op de hoogte stellen, et cetera. Het grote probleem is dat je als (verkeerdelijke) ontvanger helemaal geen contract of overeenkomst hebt gesloten met de verzender. Je hoeft als ontvanger dus geen rekening te houden met wat in de disclaimer staat. Bovendien is een clausule die zegt dat je de e-mail niet mag lezen nogal onwerkbaar, gezien disclaimers quasi steeds onderaan de e-mail worden opgenomen (en dus na je alles hebt gelezen).