WIE ZIJN DEJURISTEN?

deJuristen NV
Heernislaan 19
B-9000 Gent

https://www.ictrecht.be

Telefoon: +32 (0) 398 28 58

BTW‐BE: 0844 098 750

Over inleidende gesprekken, offertes en de uiteindelijke aanvaarding …

 1. Wij ontvangen u graag op een inleidend gesprek met betrekking tot een potentiële opdracht die wij voor u kunnen uitvoeren. Tijdens of volgend op dit inleidend gesprek worden al eerste juridische adviezen verschaft. Dit inleidend gesprek wordt steeds gefactureerd ten belope van het benodigde aantal uren, aan ratio van ons uurtarief. Uiteraard staan wij open voor een ‘geste’ indien we de opdracht effectief uitvoeren.
 2. Indien nodig, stellen wij een individuele offerte op waarin wij een opsomming van de vereiste prestaties en hun geschatte vergoeding weergeven. Hierbij hanteren wij het principe van de maximumcap waardoor je als klant steeds vooraf weet hoeveel te betalen. In geval van meerwerk zal deze maximumcap in onderling overleg worden aangepast.
 3. Iedere offerte die wij opstellen is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.
 4. Aanvaarding betekent dat men akkoord gaat met het aanbod dat wij hebben gemaakt via onze website of via een individuele offerte, door middel van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Indien men de opdrachtformulieren die op onze website staan heeft ingevuld en doorgestuurd, wordt dat eveneens beschouwd als een opdrachtbevestiging.
 5. Iedere offerte bevat steeds een optioneel abonnement op Lee & Ally, de virtuele jurist die juridisch eerstelijnsadvies verstrekt aan ondernemers. Tenzij anders overeengekomen met de klant betreft het een abonnement van onbepaalde duur, met een minimumduur van drie (3) maanden. Voor een beter begrip van de werking van Lee & Ally, verwijzen we jou graag door naar de gebruiksvoorwaarden van Lee & Ally.
 6. Je hebt steeds de mogelijkheid om een door ons opgestuurde offerte partieel te aanvaarden. Hiervoor volstaat het de offerte schriftelijk (bij voorkeur via mail naar contact@dejuristen.be) te bevestigen en hierbij te vermelden in welke onderdelen van de opdracht, zoals opgenomen in de initiële offerte, je niet geïnteresseerd bent. Indien vanwege de klant, bij bevestiging van de initiële offerte, geen bezwaar wordt gemaakt met betrekking tot de inhoud van de offerte, mag deJuristen er redelijkerwijze van uitgaan dat klant de offerte in zijn geheel aanvaardt.
 7. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij mits onderlinge overeenstemming van alle betrokken partijen. Indien de opdrachtgever na zijn aanvaarding de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.
 8. Termijnen voor oplevering die worden meegedeeld kennen een louter indicatieve werking. deJuristen hebben steeds het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Wij zijn niet gehouden om u hierover voorafgaand in te lichten.

Samenwerken met deJuristen betekent …

 1. Bij deJuristen streven we steeds naar een optimale dienstverlening. Wij staan voor juridische snelheid, efficiëntie en deskundig advies, verschaft door professionele juristen die iedere dag geconfronteerd worden met het recht op vlak van intellectuele eigendom en ICT. Iedere verbintenis die we bij deJuristen aangaan betreft een middelenverbintenis. We voeren elke opdracht uit met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector.
 2. deJuristen is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent eveneens dat wij de volledige vrijheid krijgen om beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals advocaten en derden met technische kennis, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.
 3. Om een vlotte en directe communicatie te garanderen maken wij gebruik van verscheidene electronische communicatiemiddelen, zoals email en een online facturatiesysteem. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.
 4. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwachten wij van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Een gebrekkige medewerking en/of terbeschikkingstelling kan een verlenging van de uitvoeringstermijn betekenen.

De opdracht is uitgevoerd, wat nu?

 1. Voor bepaalde opdrachten, zoals de opmaak van overeenkomsten, wordt gebruik gemaakt van een eerste ‘draft’. Dit is een eerste versie die wordt voorgelegd aan de klant waarop hij de nodige feedback aan kan terugkoppelen, zodat wij die in de documenten implementeren. De opdrachtgever beschikt vervolgens over één week de tijd om deze feedback naar ons te zenden, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de verleende termijn zijn feedback verschaft, wordt de latere implementatie in rekening gebracht aan ratio van ons uurtarief. Indien de opdrachtgever substantiële wijzigingen aan een reeds uitgevoerde opdracht wil laten aanbrengen, zal dit steeds in rekening worden gebracht aan ratio van ons uurtarief.
 2. Indien u niet akkoord gaat met de (tussentijdse) uitvoering en/of de resultaten van de opdracht, verwachten wij dat u een gemotiveerde schriftelijke klacht hieromtrent indient. U moet deze klacht uiterlijk binnen twee (2) weken na vaststelling ter onze kennis brengen. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.
 3. Wij hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst ten allen tijde op te schorten of te beeindigen indien wij van mening zijn dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen deJuristen en de opdrachtgever te wijten aan deze laatste, bijvoorbeeld omdat nieuwe informatie de verdere uitvoering van de oorspronkelijke opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

Intellectuele eigendom.

 1. Ook onze pen verdient respect; alle materialen die wij ontwikkelen en/of terbeschikkingstellen bij de uitvoering van een opdracht worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. We denken in bijzonder aan iedere vorm van tekst, notities, aantekeningen, artikels, etc zoals gebruikt in onze juridische documenten en adviezen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan deJuristen, onze medewerkers en licentiegevers. Als opdrachtgever verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat in overeenstemming is met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend aan de opdrachtgever en zijn eveneens niet-overdraagbaar.
 2. Alle door deJuristen ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Net zoals iedere hardwerkende Belg vinden wij het niet fijn dat onze materialen ook voor andere doeleinden en/of bestemmingen gebruikt worden, zonder dat wij hiervoor vergoed worden. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

Onze prijzen en betaling

 1. Afhankelijk van de aard van de opdracht, wordt de vergoeding voor onze prestaties als volgt geregeld;
 • Volgens de vaste tarieven zoals aangeduidt op onze website, of zoals meegedeeld in een individuele offerte;
 • Volgens het vooraf geschatte aantal te besteden werkuren, aan rato van ons meegedeelde uurtarief;
 1. Zowel onze vaste tarieven als onze uurtarieven worden weergegeven in EURO, en zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen daarenboven de variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, andere kantoorkosten en verzendkosten. Elke opdracht en elk nieuw dossier impliceert eveneens ook een dossierkost. Onze dossierkosten worden als volgt berekend:
  – Voor opdrachten met vaste tarieven (merken, e-commerce modules,..): een vaste kost van 75 euro
  – Voor opdrachten met offerte in regie:
  –  0 -1500 euro: 7,5% van het offertebedrag met een minimumkost van 45 euro en een maximumkost van 75 euro
  – 1500 – 4500 euro: 5% van het offertebedrag met een minimumkost van 75 euro en een maximumkost van 150 euro
  – boven 4500 euro: 3% van het offertebedrag met een minimumkost van 150 euro en een maximumkost van 450 euro
 2. Wij kunnen de uitvoering van iedere opdracht laten voorafgaan door de betaling van een provisiebedrag, in principe ten belope van de helft van het uiteindelijke bedrag doch de hoogte is steeds volledig vrij te bepalen door deJuristen. Wij kunnen de oplevering van onze prestaties uitstellen tot we de betaling van het provisiebedrag hebben ontvangen. Het gebrek aan spontane betaling kan van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen opleveringstermijnen. De toepassing van een provisiebedrag hiervan doet geen afbreuk aan het tijdstip van opdrachtbevestiging. Het resterende offertebedrag en/of openstaande saldo’s worden gefactureerd vanaf het moment van oplevering.
 3. Alle facturen die door deJuristen worden uitgevaardigd zijn te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2017: 8%) van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €75. Dit doet geen afbreuk aan het recht van deJuristen om vergoeding te vragen voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de niet-betaling.
 4. De betalingsvordering is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. Indien u niet akkoord gaat met onze facturatie, moet de opdrachtgever dit ons kenbaarbaar maken door middel van een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen twee (2) weken na facturatiedatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.
 6. Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op iedere nieuwe, toekomstige opdrachten en wordt dus geen afbreuk gemaakt aan de bestaande geldige offertes en opdrachten.

Onze aansprakelijkheid wordt als volgt geregeld;

 1. deJuristen is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar betaalde opdrachten die volgen uit deze overeenkomst. deJuristen kan slechts aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht indien de opdrachtgever deJuristen voorafgaand bij vaststelling onmiddellijk en op gemotiveerde wijze in gebreke stelt, en ons hierbij een redelijke termijn heeft verschaft om alsnog de tekortkoming recht te zetten, dewelke deJuristen niet benut heeft. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit in geval van opzet of bedrog.
 2. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. deJuristen is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn opgesomd: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. deJuristen is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van deJuristen in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om deJuristen te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.
 4. De aansprakelijkheid van deJuristen voor directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. Btw) waarbij de tekortkoming zich voordoet. De hoogte van iedere vergoeding is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor deJuristen verzekerd is bij haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
 5. In geval van overmacht zijn deJuristen gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door deJuristen werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de klant.

Nog enkele algemene bepalingen

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit niet succesvol blijkt zal de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen deJuristen een vestiging heeft bevoegd zijn, namelijk Brussel of Gent.
 2. Deze voorwaarden beheersen op uitsluitende wijze de manier waarop een opdracht door deJuristen wordt uitgevoerd, behoudens afwijkingen die uitdrukkelijk en schriftelijk door deJuristen worden bevestigd. deJuristen hebben het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.
 3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Leverancier heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.
 4. deJuristen kan zijn rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.
 5. De opdrachtgever geeft aan deJuristen de toestemming om haar handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.

Specifieke voorwaarden merkregistratie

Deze specifieke voorwaarden met betrekking tot merkregistraties betreffen een aanvulling op onze algemene voorwaarden. Bijgevolg zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voorzover wij er in deze niet uitdrukkelijk van afwijken.

 1. Iedere aanvraag tot merkregistratie wordt onderworpen aan een voorafgaand merkonderzoek. In dit merkonderzoek gaan we na of het ons meegedeelde merkteken aan de voorwaarden van beschikbaarheid, toelaatbaarheid en onderscheidend vermogen voldoet. Hierbij maken wij een inschatting van de slaagkansen van de merkregistratie op basis van onze ervaring en kennis. Op vlak van beschikbaarheid blijft ons onderzoek beperkt tot het onderzoeken van merken die in de desbetreffende merkenregisters zijn ingeschreven, en die door de desbetreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.
 2. Enkel indien wij ervan overtuigd zijn dat er voldoende elementen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een succesvolle registratie, verschaffen wij u een positief certificaat en gaan wij over tot registratie. Toch geeft een positief certificaat geen absolute garanties geven omtrent het succes van de registratie, omdat dit afhangt van de beoordeling van derde partijen waar wij weinig tot geen invloed op hebben. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat iedere merkregistratie die wij uitvoeren, steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever is.
 3. No cure, no pay. Kan je naam niet geregistreerd worden (je naam voldoet bijvoorbeeld niet aan de wettelijke vereisten? Dan kost het je enkel de onderzoekskosten. Je krijgt enkel een volledige factuur wanneer je naam geregistreerd kan worden, en wanneer ons voorafgaand onderzoek positief is. Wanneer onze onderzoekers doorstootten naar het uitvoerig onderzoek, maar ze botsen op een eerder concurrerend merk dan krijg je enkel een factuur voor de onderzoeksuren (dus niet voor de registratiekost). We rekenen dus enkel wanneer we effectief iets kunnen doen voor jou.
 4. Wij helpen onze klanten graag herinneren aan de hernieuwing van bestaande registraties, net als andere handelingen die nodig zijn voor de instandhouding van hun rechten. Wij verschaffen deze dienst geheel vrijblijvend en zijn dan ook niet verplicht hiertoe en evenmin aansprakelijk in geval van tekortkoming. De opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen.
 5. Onze tarieven zoals voorgesteld bevatten alle registratiekosten en andere mutaties in de bestaande merkenregisters,

De kosten van inschrijvingen en vernieuwingen van inschrijvingen en andere mutaties in merken- en modellenregisters.

Zitten niet in de oorspronkelijke tarieven;

 • De kosten voor extra classificaties
 • De kosten voor het voeren van oppositieprocedures

Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager.

De Algemene Voorwaarden zijn het laatst bewerkt op 22/08/2018.